İşbu gizlilik politikası (“Politika”) Safari Klip Tekstil ve Kimyevi Maddeler Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilen “www.glingerie.com.tr” adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve / veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından Şirket’e tek taraflı olarak vereceği kişisel verilerin kullanımına ilişkin bilgi verilmesi olup, işbu Gizlilik Politikası’nın İnternet Sitesi kullanılmadan önce okunması gereklidir. İşbu Politika’yı kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam etmemelisiniz.

 

İşbu Politika, yalnızca www.glingerie.com.tr adresli İnternet Sitesi için geçerli olup, İnternet Sitesi’nden link verilmiş üçüncü taraf siteler için geçerli değildir.

 

1-      Kişisel Verilerinizin Toplanması, Kullanması ve İşlenmesi

 

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir.

 

• Kimlik Bilgisi (isim, soyisim)

• İletişim Bilgisi (adres, e-posta adresi)

• Müşteri İşlem Bilgisi ve Pazarlama Bilgileri (Sipariş bilgisi ve geçmişi, kampanya, anket, beğeni)

• İşlem Bilgisi (davranış ve dijital iz, IP)

• Kullanılan aracın (bilgisayar, telefon) teknik özellikleri (cihaz tipi) ve yazılım bilgileri (işletim sistemi)

• Konum (websitesine nerden ulaşıldığı)

 

Kişisel verileriniz, Kanun, sair mevzuat ve Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni uyarınca ve aydınlatma metninde sayılan amaçlarla işlenmektedir. Söz konusu aydınlatma metnine https://www.glingerie.com.tr/sayfa/14-musteri-aydinlatma-metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Şirket, İnternet Sitesi’nin kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup İnternet Sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanabilmektedir. Çerezler ile ilgili aydınlatma metnine https://www.glingerie.com.tr/sayfa/14-musteri-aydinlatma-metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz işlenirken, Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket’imiz gerekli görülen tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirket’imiz, SSL teknolojisi kullanmak, ağ ve uygulama güvenliğini sağlamak, şifreleme yöntemi kullanmak, zafiyet taramaları ve sızma testi gerçekleştirme, log kayıtlarını tutmak, veri maskeleme ve veri kaybı önleme yazılımları kullanmak ve kişisel verilerinizi içeren ortamların güvenliğini sağlama başta olmak üzere kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerinizin korunması Şirket’imizin birinci önceliğidir.

 

Bununla birlikte, İnternet Sitesi’ndeki hesap ve şifrelerinizin güvenliğinden ve gizliliğinden sizler sorumlusunuz. İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Şirket sorumlu değildir.

 

Şirket işbu Politika’da ve aydınlatma metninde aksi belirtilmedikçe kişisel verilerinizden herhangi birini işlemeyecek ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu Politika hükümleri dışına çıkarak Kullanıcı’ya ait bilgileri işleyebilecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 

-          Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-          Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-          Siz ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-          Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-          Kişisel verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,

-          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-          Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

-          Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcı’yla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

-          Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 

Şirket göndereceği e-postalarda, hiçbir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirket, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

Şirket tarafından İnternet Sitesi içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren, veya yardım masasına (help desk) soru soran Kullanıcı’dan talep edilebilecek bilgiler de, Şirket ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu Kullanıcı’ya doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Anketler veya yardım masası, anlaşma gereği 3. partiler tarafından sunulan hizmetler olabilir.

 

2-      Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Kanun kapsamında, aşağıdaki hakları haizsiniz. Şirket’imize başvurarak;

 

a)              Kendinize ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)             İşlenen kişisel verileriniz varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)              Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)             Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizdeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

e)              Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

f)              İşlenen verileriniz neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

g)             Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.

 

3-      Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

a) Hacı Ahmet Mah. Irmak Cad. No:1-9 Kat: 3 34421 Beyoğlu – İstanbul adresine yazılı olarak veya;

b)   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle https://www.glingerie.com.tr/ ve info@glingerie.com.tr adreslerine elektronik posta yoluyla

c)   Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği herhangi bir yolla yapılabilecektir.

 

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a)              Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,

b)             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c)              Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)             Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve

e)              Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 

4-      Başvuruların Cevaplandırılması

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

Yeni Üye Kaydı

Zaten üye isen
Giriş yap Veya Şifreyi Sıfırla