Kişisel verilerin korunması Safari Klip Tekstil ve Kimyevi Maddeler Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik gizlilik politikasına https://www.glingerie.com.tr/sayfa/5-gizlilik-bildirimi adresi üzerinden, aydınlatma metnine ise https://www.glingerie.com.tr/sayfa/14-musteri-aydinlatma-metni adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

1-      Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

-          Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;

-          İnternet sitesi veya Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi;

-          Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi;

-          Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

-          Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,

-          Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

-          Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,

-          Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

-          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

-          Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

 

Bunlara ek olarak kişisel verileriniz gizlilik politikasında ve aydınlatma metninde yer alan amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

2-      Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Sizlere ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

 

3-      Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı 

 

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 

4-      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitemiz, e-posta, sizlerle olan telefon konuşmaları üzerinden ve fiziksel ortamdan toplanabilmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 

a-       Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-      Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-       Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-      Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-       Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-       Sizlerin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

 

5-      Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Kanun kapsamında, aşağıdaki hakları haizsiniz. Şirket’imize başvurarak;

 

a)              Kendinize ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)             İşlenen kişisel verileriniz varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)              Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)             Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizdeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

e)              Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

f)              İşlenen verileriniz neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

g)             Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6-      Başvuru Usulü Ve İçeriği

 

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 

a)              Hacı Ahmet Mah. Irmak Cad. No:1-9 Kat: 3 34421 Beyoğlu – İstanbul adresine yazılı olarak veya;

 

b)             Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle https://www.glingerie.com.tr/ ve info@glingerie.com.tr adreslerine elektronik posta yoluyla

 

c)              Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği herhangi bir yolla yapılabilecektir.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a)              Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,

b)             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c)              Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)             Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve

e)              Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 

7-      Başvuruların Cevaplandırılması

 

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

Yeni Üye Kaydı

Zaten üye isen
Giriş yap Veya Şifreyi Sıfırla